ആദിത്യനാഥ് സന്ദര്‍ശിച്ചിടങ്ങളിൽ സമാജ്‍വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ ശുദ്ധികലശം

മുഖ്യമന്ത്രി ആദിത്യനാഥ് സന്ദര്‍ശിച്ച സ്ഥലങ്ങളില്‍ ശുദ്ധികലശം നടത്തി സമാജ്‍വാദി പാര്‍ട്ടി(എസ്‍പി) പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ആദിത്യനാഥ്