ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾക്ക് പിഡബ്‌ള്യുഡി നിരക്കിനേക്കാൾ വാടക നൽകും: മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ

വിശപ്പുരഹിത കേരളമെന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ആരംഭിച്ച ജനകീയ ഹോട്ടലുകളുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കാൻ തദ്ദേശ