ക്വാറന്റീൻ മാർഗ നിർദേശങ്ങളിലും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ‌് സോണുകളിലും മാറ്റം; പുതിയ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ

സംസ്ഥാനത്തെ ക്വറന്റീൻ നിർദേശങ്ങളും കണ്ടയ്‌മെന്റ് സോൺ നിർണയിക്കുന്നതിലും പുതിയ മാർഗ നിർദേശം സർക്കാർ