ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മൂന്നു വനിതാമന്ത്രിമാര്‍ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്

കേരള രാഷട്രീയത്തില്‍ ചരിത്രത്തിലാധ്യമായി മൂന്നു വനിതാമന്ത്രിമാര്‍ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്. പിണറായി വിജയന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാം