പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സംഘത്തിനും തനിച്ചു കഴിയില്ല: രഘുറാം രാജൻ

ഇന്ത്യ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും ഈ വിഷമഘട്ടം തരണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും