കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു, അതിഥി തൊഴിലാളില്‍ നിന്ന് റെയില്‍വേ യാത്രാക്കൂലി ഈടാക്കിയേക്കില്ല

കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളില്‍ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളില്‍ നിന്ന്