ഒരു കൈ സഹായം

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസമായി സൈലന്‍റ് വാലിയില്‍ നിന്നുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ റവന്യു വകുപ്പ് എം‌ആർ‌എസ്