“സന്മ“നസുള്ളവര്‍ക്കായി

ലോക്ഡൗണ്‍ കാലം വിരസതയുടെയും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും കാലം മാത്രമല്ല, ക്രിയാത്മകമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെതു കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്