യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായി മലയാള ചിത്രം ‘ഇതിഹാസ’; വയറുവേദനയെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ‘സ്ത്രീ’ പുരുഷനായി മാറി

മലയാള സിനിമ ‘ഇതിഹാസ’ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. സ്ത്രീ പുരുഷനായെതും പുരുഷൻ