ക്വട്ടേഷൻ ഇടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി രവി പൂജാരി- വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക്

തന്റെ ക്വട്ടേഷൻ ഇടപാടുകളിൽ കേരളത്തിലെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യാഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അധോലോക