കെഎസ്ആർടിസി റിഫ്രഷ്; ഹോട്ടൽ ഉടമകളിൽ നിന്ന് താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു

കെഎസ്ആർടിസി ദീർഘദൂര സർവീസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി കെഎസ്ആർടിസി