വീട്ടമ്മമാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് മികച്ച വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്തിനിക് ക്യൂസിൻ

തിരുവനന്തപുരം: വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന വീട്ടമ്മമാരുടെ കൈപ്പുണ്യം.അവരുണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ കൊതിയൂറുന്ന രുചി.ഇതെല്ലാം