ഇറാഖിൽ യുഎസ് സൈനികർ തമ്പടിച്ചിരുന്ന വിമാനത്താവളത്തിൽ റോക്കറ്റാക്രമണം

ഇറാഖിൽ യുഎസ് സൈനികർ തമ്പടിച്ച സൈനികവിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് റോക്കറ്റാക്രമണം. സഖ്യസേനയിലെ സൈനികരും യുഎസ് സൈന്യവും