വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക്: കനത്ത സുരക്ഷയിൽ സന്നിധാനം മകരവിളക്കിനൊരുങ്ങി

ശബരിമല: മകരവിളക്ക് പൂജകൾക്കായി സന്നിധാനത്ത് വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക്. അയ്യപ്പവിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്താനുള്ള തിരുവാഭരണം വഹിച്ചുള്ള