സുരക്ഷിത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് യുഎസിനെ ഇയു ഒഴിവാക്കി

യാത്രികര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധിത സമ്പര്‍ക്ക വിലക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ലാതിരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക(വൈറ്റ്)