പഠനവും പരീക്ഷയും

പരീക്ഷയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി സമയാസൂത്രണപ്പട്ടികയും സ്വന്തം പഠനശൈലിക്കനുസൃതമായ പഠന തന്ത്രങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇനി

മലയാള തിളക്കം

പ്രാഥമിക ക്ലാസുകളിലെ ഭാഷാപഠന നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനുവേണ്ടി സര്‍വശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു