ഡല്‍ഹി ജൂമാ മസ്ജിദ് പൊളിക്കണമെന്ന് ബിജെപിയുടെ തീപ്പൊരി പ്രാസംഗികന്‍ സാക്ഷിമഹാരാജ്

ഡല്‍ഹി ജൂമാ മസ്ജിദ് പൊളിക്കണമെന്ന് ബിജെപിയുടെ തീപ്പൊരി പ്രാസംഗികന്‍ സാക്ഷിമഹാരാജ്. ഉന്നാവയില്‍ നടന്നറാലിയിലാണ്