“സന്മ“നസുള്ളവര്‍ക്കായി

ലോക്ഡൗണ്‍ കാലം വിരസതയുടെയും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും കാലം മാത്രമല്ല, ക്രിയാത്മകമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെതു കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്

സന്‍മയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിത്തുപേന പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി

സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സന്‍മയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിത്ത് പേന പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി.