സിനോവാക്, സിനോഫാം എന്നീ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനെടുത്തവര്‍ക്ക് നിബന്ധനയോടെ സൗദിയില്‍ പ്രവേശിക്കാം

ചെെനീസ് വാക്സിനുകളായ സിനോവാക്, സിനോഫാം എന്നിവ രണ്ട് ഡോസ് എടുത്തവര്‍ക്ക് നിബന്ധനയോടെ സൗദിയില്‍

ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്ക് സൗദി അറേബ്യ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി

ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്ക് സൗദി അറേബ്യ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് 19