പുതുവർഷത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളും പഠനോപകരണങ്ങളുമായി അദ്ധ്യാപകർ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിലെത്തി

വിദ്യാലയ വർഷം ആരംഭിച്ചിട്ടും ലോക്ഡൗൺ കാരണം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക്