മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് പാകിസ്ഥാനിലേയ്ക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ് അധ്യാപകൻ; അധ്യാപകനോട് ‘വീട്ടിലിരിക്കാൻ’ പറഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികളോട് പാകിസ്ഥാനിലേയ്ക്ക് പോകാന്‍ തയ്യാറാകാന്‍ ഉപദേശിച്ച അധ്യാപകന് സസ്പെന്‍ഷന്‍. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും പരാതിയുടെ