സെക്രട്ടേറിയേറ്റില്‍ സുരക്ഷാ ശക്തമാക്കാന്‍ ആഭ്യന്തര അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ചുമതല

സെക്രട്ടേറിയേറ്റില്‍ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ പോരായ്മകള്‍ പരിഹരിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്താനും അടിയന്തര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനും ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്

കോവിഡ്; സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണം, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി

കോവിഡ് 19 നിർവ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവ. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ