കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർമാർക്ക് സ്ഥാനം വേണം; ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാൻ നേതാക്കൾ നെട്ടോട്ടം

മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർമാരെ കൂടെ നിർത്താൻ വഴി നോക്കുകയാണ് എ