ശാസ്താംകോട്ടയിലെ ചന്തകുരങ്ങുകൾ പട്ടിണിയിൽ, പ്രദേശവാസികൾക്ക്‌ ശല്യമാകുന്നവയെ പിടികൂടി വനത്തിൽ വിടണമെന്ന് ആവശ്യം ശക്തം

ശാസ്താം കോട്ടയിലെ ചന്ത കുരങ്ങുകൾ പട്ടിണിയിൽ. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ശാസ്താം