ഫ്രിഡ്ജിന്‌ തീപിടിച്ച്‌ അടുക്കള പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു, ദമ്പതികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടു

തിരുവനന്തപുരം പൂവാറില്‍ വൃദ്ധ ദമ്പതികള്‍ താമസിക്കുന്ന വീട്ടില്‍ ഫ്രിഡ്ജിന് തീപിടിച്ചു. ഫ്രിഡ്ജിന്‌ തീപിടിച്ചതിനെ