ഓൺലൈനിലൂടെ വാക്സിൻ സ്ലോട്ട് എടുത്തുകൊടുത്തു മാതൃകയായി കൊച്ചു മിടുക്കി

ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലും ഗെയിമുകളിലുമെല്ലാമായി സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടൊരു മാതൃകയായി നിൽക്കുകയാണ്