യുപിയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരോട് പെരുമാറുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്കു സമാനം

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിൽ ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്കു സമാനമായി. ആഗ്ര സിറ്റിയിലെ ശാരദ ഗ്രൂപ്പ്