പാട്ടുകാർക്കായി ഒരു ആപ്പ്; ആടാം പാടാം സമ്പാദിക്കാം……സിങ്ഇന്ത്യ

കോവിഡ് രോഗം ഇല്ലാതാക്കിയത് കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതമാണ്. ദമ്പതികളായവർ രണ്ടുപേരും കലാരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ