സിസ്റ്റർ ലിനിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലി തടസപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരായ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച സിസ്റ്റർ ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷ് ജോലി ചെയ്യുന്ന