ദുരന്തത്തിന്റെ മറവിലും സ്വർണക്കടത്ത്; ശിവശങ്കറിനെ എൻഐഎ ചോദ്യം ചെയ്യും

ദുരന്ത കാലങ്ങളിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറവിലും സ്വർണ മടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ അനധികൃതമായി സംസ്ഥാനത്തേക്ക്