കോവിഡിന്റെ മറവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി രോഗികളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതായി പരാതി

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന രോഗികളിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റിനും മറ്റുമായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രി വൻ