കോട്ടയത്ത് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ പുരുഷന്റേതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തി

നാട്ടകത്ത് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തി. നാട്ടകം മറിയപ്പള്ളി ഇന്ത്യൻ പ്രസിനു പിന്നിൽ സാഹിത്യപ്രവർത്തക