ഐടിഐ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ നൈപുണ്യ വികസനം വഴി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വയം സംരംഭകത്വം വര്‍ധിപ്പിക്കും: മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍

ഐടിഐ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ നൈപുണ്യ വികസനം വഴി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വയം സംരംഭകത്വം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് തൊഴിലും