ഇനി വെറുതെ ആളാവാനും ഷോ കാണിക്കാനും പാമ്പിനെ പിടിച്ചാൽ വിവരമറിയും, പുതിയ തീരുമാനം വന്നു

പാമ്പു പിടുത്തക്കാർക്ക് ലൈസൻസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. ലൈസൻസില്ലാതെ പാമ്പു പിടിച്ചാൽ മൂന്ന്