രക്തസമ്മര്‍ദ്ദമോ ?എങ്കില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം ജീവിതശൈലിയുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍?

രക്തസമ്മര്‍ദ്ദമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര്‍ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ അല്‍പം ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം