കോവിഡ് വ്യാപനം സൗദിക്ക് പിന്നാലെ അതിർത്തികൾ അടച്ച് ഒമാനും; ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വീണ്ടും സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്കോ?

കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും രൂക്ഷമായ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വീണ്ടും അടച്ചു പൂട്ടലിലേക്കോ? രോഗവ്യാപനം