കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിച്ച ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾക്ക് കേന്ദ്രം ധനസഹായം നൽകിയിട്ടില്ല

ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സ്വദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സർവീസ് നടത്തിയ ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾക്ക്