എസ്എസ്എൽസി/റ്റിഎച്ച്എസ്എൽസി പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയം, സൂക്ഷ്മ പരിശോധനാഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മാർച്ചിൽ നടന്ന എസ്എസ്എൽസി/റ്റിഎച്ച്എസ്എൽസി പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയം, സൂക്ഷ്മ പരിശോധനാഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം പരീക്ഷാഭവന്റെ

എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഡി പ്ലസ്; സ്വയം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ളക്‌സ് ഒരുക്കി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നത് പത്താംക്ലാസ്, പ്ലസ്ടു ഫലപ്രഖ്യാപന ചര്‍ച്ചകളാണ്. എ പ്ലസ് നേടിയവരെയും