ഹരിയാനയില്‍ 51.3 ശതമാനം സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് തസ്തികകളിലും നിയമനമില്ല

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ ആശങ്ക വര്‍ധിക്കുന്നതിനിടയില്‍, ഹരിയാനയില്‍ ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് നിരവധി തസ്തികകളാണെന്ന്