സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിയുടെ പോരാട്ടങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍

ആദിവാസികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കായുള്ള സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിയുടെ പോരാട്ടങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും. ഇതിനായി ഒരു