തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഇനി നാലുമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പോയി വരം; അതിവേഗ റെയിൽ പാതയുമായി സർക്കാർ

നാലുമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നിർദിഷ്ട

ആശാവര്‍ക്കാര്‍മാരുടെ ഓണറേറിയം 500 രൂപ വര്‍ധിപ്പിച്ചു

ആശാവര്‍ക്കാര്‍മാരുടെ ഓണറേറിയം 500 രൂപ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഗര്‍ഭിണികളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും ഗര്‍ഭസ്ഥ