പി പ്രസാദിന്‌ 13ാം നമ്പർ കാർ, മന്ത്രിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയും വാഹനങ്ങളും ആയി

പുതുതായി അധികാരമേറ്റ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതികളും വാഹനങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. റവന്യൂ