നാളെ ലോക വനിതാദിനം- ഭരിക്കാനാഗ്രഹിക്കാതെ രാജ്യത്തെ സേവിച്ച രാജകുമാരി

ലക്ഷ്മിബാല വിദേശഭരണത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തിന് തീപിടിച്ച 1930കാലം, ദണ്ഡി മാര്‍ച്ചില്‍ സ്ത്രീകളെ അണിനിരത്തുന്നതിലും

ഈ നേട്ടം പിതാവിന്…

അരുണ ബുദ്ധറെഡ്ഡി നിമിഷ കായികരംഗത്ത് മികവ് തെളിയിക്കുന്നതില്‍ മാത്രമല്ല പുതിയ പുതിയ നേട്ടങ്ങള്‍