കുഞ്ഞമ്മിണിക്കഥകൾ

എഴുത്തിനിരുത്തൽ കുഞ്ഞമ്മിണിക്ക് ഓർമ്മവച്ചത് മൂന്നുവയസ്സിലാണെന്നു തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ തോന്നാനൊരു കാരണമുണ്ട്. നഴ്സറില് ചേർത്തത്

മരണാനന്തരം.…

പ്രത്യേകിച്ച് വാർത്തകളൊന്നുമില്ലാത്ത ദിവസമാണ്. വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളോ സംഘർഷങ്ങളോ ഒന്നും എവിടെയുമില്ല. “എവിടുന്നും

മുറിവുകളുടെ നഗരം

രാജമ്മയുംകൃഷ്ണൻ കുട്ടിയും തൃശൂർ പട്ടണത്തിൽ വന്നു കൂടിയ രണ്ട് ഭിക്ഷാടകരാണ്. ഒരാൾ പൂങ്കുന്നം

കത്തിക്കുത്ത് റാത്തീബ്

അന്നും ഭക്ഷണപ്രിയയല്ലായിരുന്നു. വായിൽ ആദ്യം ചൂണ്ടുവിരൽ തിരുകിക്കയറ്റി മറ്റുവിരലുകള്‍ക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കുത്തിക്കയറ്റുന്ന പ്രത്യേകരീതി

എന്റെ ദൈവം

ഭീകരം. അല്ലെങ്കിൽ ഭയാനകം.. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭാവിക്കുതകാത്തത്.… അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്കാ വിഷയം കിട്ടിയപ്പോൾ തോന്നിയത്.