സ്‌ട്രോബെറി ബര്‍ഫി

സ്‌ട്രോബെറി ബര്‍ഫി എന്ന വിഭവത്തിന്റെ പാചകക്കുറിപ്പ് ഐടിസി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രാന്‍ഡ് ചോള ഹോട്ടലിലെ