സമ്പൂർണ്ണ ലോക് ഡൗണിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ദേവാലയങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനകൾ നടന്നത് വിശ്വാസികളില്ലാതെ

ഞായറാഴ്ച സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൗണിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ആരാധനാലയങ്ങളിലും കുർബാന നടന്നത്