ഓണാഘോഷം

ഓണാഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം ബീച്ചിൽ അരങ്ങേറിയ