സ്പോർട്സ് സയൻസ്

ഒൻപതാമത് ദേശീയ  ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച്  കൊല്ലം എസ്.എൻ കോളേജിൽ  കേരള