രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നു: ഭോപ്പാല്‍ ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്

ബേബി ആലുവ കൊച്ചി: രാജ്യത്ത് മതവിശ്വാസത്തിനും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സീറോ