കോഴിക്കോട്ടുകാരന്റെ ഗുളികസോപ്പ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും

കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഗുളികസോപ്പുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് വിപണിയിലിറക്കിയ കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിലെ സോപ്പു നിർമാണ‑കയറ്റുമതി സ്ഥാപനമായ